Treasures of Tutankhamun


 

Cairo Museum

August 2001

To More Tutankhamun Photos

Day 3

To Photos